Dla odwiedzających

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych Targach Pomerania Hunting & Outdoor. To jedyna taka impreza w regionie zachodniopomorskim, będąca przeglądem propozycji skierowanych do pasjonatów łowiectwa i outdooru!

WSTĘP BEZPŁATNY!

Zapraszamy na Targi Łowiectwa i Outdoor!

29 luty-01 marca 2020 roku

Netto Arena

Pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Spotkanie pasjonatów łowiectwa i strzelectwa

Pomerania Hunting & Outdoor – II targi łowiectwa i branży outdoor to największe spotkanie entuzjastów myślistwa, strzelectwa i miłośników aktywnego wypoczynku na terenie północnej i zachodniej Polski. Dwa dni targowe to doskonały moment na podsumowanie sezonu, sprawdzenie oferty najlepszych producentów oraz wspólną zabawę.
Zapraszamy do udziału:

 • pasjonatów łowiectwa
 • entuzjastów aktywności na łonie natury
 • organizatorów aktywnego wypoczynku
 • wszystkich zawodowo związanych z branżą łowiecką i leśną
 • rodziny z dziećmi

Nasze targi odbywają się w nowoczesnym obiekcie Netto Arena w Szczecinie. Powierzchnia wystawiennicza to prawie 2000 m², na których znajdziecie stoiska niemal 80 producentów.
Pomerania Hunting to również czas zabawy – możecie liczyć na ciekawe imprezy towarzyszące naszym targom.

Pamiętajcie, że wstęp jest bezpłatny!

Program

⇒ ponad 80 myśliwskich marek
⇒ wystawa trofeów łowieckich okręgu Szczecińskiego PZŁ
⇒ Kącik Myśliwego z pokazem kolekcji
⇒ strzelnice elektroniczne oraz łucznicze
⇒ koncerty zespołów muzyki myśliwskiej
⇒ pokazy sokolnictwa
⇒ wybór Miss/Mister Psów Myśliwskich
⇒ pokazy sztuki wabienia zwierzyny
⇒ prelekcje o nowych technologiach w łowiectwie
⇒ prelekcje o możliwości dofinansowania różnych gałęzi gospodarki łowieckiej
⇒ szkolenia na temat właściwego karmienia psa i utrzymania higieny
⇒ pokaz tresury psów myśliwskich
⇒ prezentacja samochodów terenowych oraz techniki jazdy w trudnym terenie

oraz darmowa degustacja dziczyzny!

Dla myśliwych…

⇒ ponad 80 myśliwskich marek
⇒ wystawa trofeów łowieckich okręgu Szczecińskiego PZŁ
⇒ Kącik Myśliwego z pokazem kolekcji
⇒ strzelnice elektroniczne oraz łucznicze
⇒ koncerty zespołów muzyki myśliwskiej
⇒ pokazy sokolnictwa
⇒ wybór Miss/Mister Psów Myśliwskich
⇒ pokazy sztuki wabienia zwierzyny
⇒ prelekcje o nowych technologiach w łowiectwie
⇒ prelekcje o możliwości dofinansowania różnych gałęzi gospodarki łowieckiej
⇒ szkolenia na temat właściwego karmienia psa i utrzymania higieny
⇒ pokaz tresury psów myśliwskich
⇒ prezentacja samochodów terenowych oraz techniki jazdy w trudnym terenie

oraz darmowa degustacja dziczyzny!

… i wielbicieli outdoor

⇒ 2000 m² powierzchni wystawienniczej
⇒ ponad 6 tys. pasjonatów aktywnego wypoczynku i survivalu
⇒ przedstawiciele najaktywniejszych mediów
⇒ prezentacje turystyczne regionu Pomorza Zachodniego
⇒ pokazy sprzętu turystycznego
⇒ prelekcje survivalowe
⇒ wykłady i panele dyskusyjne: EDC, Bushcraft
⇒ strefa ASG oraz paintballu
⇒ pokaz knife makingu
⇒ grupy rekonstrukcji historycznej
⇒ szkoły przetrwania
⇒ zielona taktyka
⇒ drony
⇒ wykrywacze metalu
⇒ kampery
⇒ prezentacja samochodów terenowych oraz techniki jazdy w trudnym terenie
i wiele innych…

Użyteczne informacje

Drugie targi Pomerania Hunting&Outdoor odbędą się w dniach 29 lutego-01 marca 2020 roku.

Targi zlokalizowane są w największym obiekcie multifunkcjonalnym (rozrywkowo-widowiskowym) w Szczecinie: Netto Arena.

Obiekt mieści się przy ulicy Władysława Szafera 3/5/7.

Przed obiektem znajduje się parking, który pomieści 600 samochodów.

Obiekt jest doskonale skomunikowany z centrum miasta oraz głównymi węzłami komunikacyjnymi.

Do Netto Arena prowadzi linia autobusowa 75 oraz linie tramwajowe: 1 i 9.

Regulamin targów Pomerania Hunting&Outdoor
 1. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część umowy i obowiązują wszystkich uczestników Targów.
 2. Organizatorem Targów Pomerania zwanych dalej Targami jest Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. Władysława Szafera 3, 5, 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000497588, NIP: 1182097128, REGON: 147094040
 3. Targi odbędą się w dniu 29 luty-01 marca 2020 r. w godzinach 10.00 – 18.00 na Hali Netto Arena.
 4. Wystawcą może być firma lub osoba prezentująca ofertę zaakceptowaną przez Organizatora Targów.
 5. Zakres tematyczny targów to: broń myśliwska, strzelecka i sportowa, optyka, biura polowań i turystyka kwalifikowana, amunicja, upominki i dekoracje myśliwskie, łucznictwo, literatura i prasa fachowa, samochody i inne pojazdy, akcesoria i urządzenia myśliwskie, odzież myśliwska i sportowa, rymarstwo i kaletnictwo, meble, , domki drewniane, trofea myśliwskie , sprzęt sportowy i rekreacyjny, psy myśliwskie, sokolnictwo, jeździectwo oraz sprzęt jeździecki, kwatery myśliwskie, kulinaria oraz przedsiębiorstwa zajmujące się masarstwem.
 6. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest podpisanie przez Wystawcę wypełnionego formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy.
 7. Formularz Zgłoszenie Uczestnictwa-Umowa po kompletnym wypełnieniu i podpisaniu przez osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Wystawcy, należy przesłać pocztą e-mail na najpóźniej do dnia 30.01.2020 r.
 8. Wystawca rezygnując z udziału w Targach po dniu 30.01.2020 r. zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty ujętej w wyliczeniu należności w formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy.
 9. Zgłoszenia udziału będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
 10. Wystawca nie może przenosić prawa wynikającego z umowy na osoby trzecie.
 11. Po podpisaniu formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy. Organizator jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT dla Wystawcy i przesłania jej na podany w Zgłoszeniu Uczestnictwa-Umowy adres mailowy.
 12. Wystawca uiści opłatę za stoisko z w całości w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na poniższe konto bankowe Organizatora: mBank S.A. Nr rachunku: 2 1140 1010 0000 5488 4800 1001.Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z rezerwacją zamówionej powierzchni wystawienniczej. Niewpłacenie w/w kwot powoduje zerwanie niniejszej umowy i odsprzedanie zarezerwowanej powierzchni wystawienniczej stoiska. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.
 13. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści we właściwych terminach opłat za udział w Targach.
 14. W dniach 29 luty-01 marca 2020 r. każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora. Wystawca nie może wykonywać montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy, pod rygorem zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek.
 15. Organizator Targów wszystkim Wystawcom udzieli informacji dotyczących zasad przebywania na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom drogą elektroniczną.
 16. Podczas imprezy targowej istnieje zakaz umieszczania reklam/ banerów/ roll-upów poza wykupionym terenem wystawienniczym. Umieszczenie materiałów reklamowych poza wyznaczony teren bez zgody Organizatora będzie dodatkowo płatne. Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000 zł.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w imieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca może zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do folderu w materiałach informacyjnych i reklamowych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i rozpowszechnione oraz za sprzedawane produkty w trakcie Targów przez Wystawcę.
 20. Organizator zapewnia całodobową ochronę hali widowiskowo-sportowej w czasie trwania Targów. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy, np. kradzież wyposażenia stoiska.
 21. Organizator odpowiada wyłącznie za działania wykonywane bezpośrednio przez niego, za działania wykonywane przez podmioty którym zlecono podwykonawstwo lub zleciły działania organizatorowi odpowiadają te podmioty w zakresie swoich działań.
 22. Fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania obrazu wymagają zgody Organizatora, a jeżeli dotyczą pojedynczych stoisk i eksponatów, wymagają również uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców.
 23. Pozostanie Wystawcy na terenie stoiska poza wyznaczonymi godzinami musi być bezwzględnie uzgodnione z organizatorem i może skutkować kosztami wynajęciem dodatkowej ochrony.
 24. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska; powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne lub bezpieczeństwa uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
 25. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w obiekcie Netto Arena przepisów administracyjnych, BHP i przeciwpożarowych.
 26. Zamawiający pozostawi stoisko i przedmioty przekazane do użytku na Targach w stanie nie pogorszonym. W przypadku stwierdzenia powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń zamawiający pokryje całkowite koszty związane z ich naprawą lub odtworzeniem.
 27. W przypadku, gdy Wystawca samodzielnie dokonuje zabudowy stoiska w hali własnym systemem lub aranżacji stoiska korzystając z wyposażenia dodatkowego Organizatora zobowiązany jest do dołączenia projektu stoiska wraz z kompletem dokumentów na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy oraz uzyskanie akceptacji Organizatora na realizację projektu.
 28. Ostateczny termin zmian w wyposażeniu dodatkowym upływa na 7 dni przed Targami. Wszelkie zmiany dokonywane po tym terminie, dotyczące wyposażenia dodatkowego, spowodują 20% wzrost ceny usługi. Zmiany te realizowane będą wg kolejności ich zgłaszania i w miarę możliwości materiałowych Organizatora.
 29. Każdy uczestnik targów ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych uczestników.
 30. W uzasadnionych przypadkach Organizator może, dla dobra Imprezy, ingerować w wystrój i wyposażenie stoiska (np.: zapobiegać niszczeniu stoiska usuwać przedmioty wydzielające nieprzyjemne zapachy, głośno emitujące dźwięki, itp.).
 31. Wystawca w chwili przyjazdu na Targi zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz dokona odbioru stoiska od Organizatora. Odbiór stoiska od Wystawcy następuje po zakończeniu Targów.
 32. W ramach zamówionej powierzchni, WYSTAWCA otrzyma od Organizatora Targów identyfikatory „WYSTAWCY”, które upoważniają ich posiadacza do bezpłatnego wchodzenia na teren Targów w czasie jej trwania. Identyfikatory przydzielane będą według następujących zasad:
  – stoisko o powierzchni 4 m² – 2 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni od 4 m² do 12 m² – 3 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni od 12 m² do 20 m² – 4 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni powyżej 20 m² – 5 identyfikatorów
 33. W przypadku, gdy liczba należnych identyfikatorów okaże się niewystarczająca, Wystawca może domówić identyfikatory. Koszt dodatkowego identyfikatora wynosi 15 PLN + 23% VAT.
 34. Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, zdemontować stoisko oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu najpóźniej do ostatniego dnia demontażu stoiska. W przypadku nie wykonania Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
 35. Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska. nie usunięte przez uczestnika w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
 36. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – palenia tytoniu i używania otwartego ognia
  – eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z określonymi przez Organizatora
  – korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej
  – pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji
  – wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych
  – zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych
  – używania sprzętu pożarniczego do innych celów
  – umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i publiczności
 37. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  – materiałów wybuchowych
  – wyrobów pirotechnicznych materiałów pożarowo niebezpiecznych
  – napojów alkoholowych
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych
 38. Ponadto zakazuje się bez zgody organizatora wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  – znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  – posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
  – zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
  – osób co do których zachodzi podejrzenie prowadzenia działań szpiegostwa przemysłowego lub konkurencji.
 39. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 40. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  – sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie
  – legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
  – przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty
  – wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy
  – stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
  – ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 41. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 42. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
 43. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w przypadku niezadowalającego zainteresowania imprezą przez potencjalnych wystawców. W powyższej sytuacji Wystawca otrzyma zwrot wpłaconego czynszu na rzecz Organizatora.

Służymy pomocą!

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną.

Adres

Netto Arena
Władysława Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

Zadzwoń

724 455 193

Napisz

targipomerania@szczecinarena.pl