Dla wystawców

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych Targach Pomerania Hunting&Outdoor. To jedyna taka impreza w regionie zachodniopomorskim, będąca przeglądem propozycji skierowanych do pasjonatów łowiectwa i outdoor!

NASZE TARGI

 • dwa wystawiennicze dni w prestiżowej hali Netto Arena
 • zeszłoroczna liczba gości w czasie I. edycji to aż 8 000 osób odwiedzających
 • możliwość zaprezentowania firmy i profilu działalności sprecyzowanej grupie odbiorców
 • wyjątkowa okazja do promocji i sprzedaży swoich produktów lub usług
 • dodatkowe możliwości: konsultacje, warsztaty, wywiady

Warto skorzystać

 • niskie koszty uczestnictwa
 • profesjonalna obsługa
 • nowoczesny wielofunkcyjny obiekt: 600 miejsc parkingowych, blisko 2000 m² powierzchni wystawienniczej
 • możliwość współtworzenia programu wydarzeń towarzyszących
 • darmowa ekspozycja banerów reklamowych dla wystawców

Oferta wystawiennicza:

Powierzchnia wystawiennicza:

Cena obejmuje wynajem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej wewnątrz hali.

UWAGA: minimalna ilość powierzchni niezabudowanej to 4 m².

130 PLN / m²

Zabudowa targowa:

Cena obejmuje wykonanie standardowej zabudowy targowej w hali Netto Arena.
Powierzchnia zabudowana z płyt w kolorze białym (system oktagonalny).

W cenie:

 • fryz z nazwą firmy, wyklejoną z jednokolorowej folii
 • dwa krzesła i stół
 • 2 gniazdka elektryczne na stoisko (podłączenie 230 V)
 • zużycie energii elektrycznej
 • kosz na śmieci
 • wykładzina dywanowa

Wystawca może zamówić u Organizatora za dodatkową opłatą dodatkowe elementy wyposażenia.

UWAGA: minimalna ilość powierzchni zabudowanej to 6 m².

 • Dopłata za stoisko narożne (indywidualna wycena).
 • Dopłata za stoisko otwarte z trzech stron (indywidualna wycena).

60 PLN / m²

Powierzchnia plener:

Cena obejmuje wynajem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej na zewnątrz hali (plener).

Wystawca może zamówić u Organizatora za dodatkową opłatą namiot.

UWAGA: minimalna ilość powierzchni niezabudowanej to 10 m².

45 PLN / m²

Obowiązkowa opłata rejestracyjna:

Cena obejmuje:

 • identyfikatory dla wystawców: 2 sztuki na każde 6 m²
 • kartę parkingową: 1 sztuka
 • umieszczenie logo firmy na stronie internetowej promującej targi
 • promocję targów
 • możliwość sprzedaży produktów w trakcie trwania imprezy
 • dozór nad targami: ochrona + sprzątanie

100 PLN

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23%VAT.

Pobierz formularz zgłoszeniowy!

Pobierz formularz, wypełnij go i odeślij na nasz adres.

Dodatkowe formy promocji

Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych:

Cena obejmuje zgodę na rozdawnictwo materiałów przez jedną osobę (2000 sztuk) na terenie przestrzeni targowej. Oferta dla osób nieposiadających swojego stoiska na Targach.

600 PLN / 2 dni

Hostessa:

Dystrybucja materiałów reklamowych przez hostessę. Hostessa zapewniona przez Organizatora Targów.

250 PLN / dzień

Ekspozycja bannera reklamowego:

Cena obejmuje ekspozycję bannera reklamowego na terenie hali Netto Arena.
UWAGA: maksymalna wielkość bannera to 6 m²

300 PLN / dzień

Ekspozycja balonu reklamowego:

Cena obejmuje ekspozycję balonu reklamowego na terenie hali Netto Arena.

300 PLN / balon mały (do 3,5 m)
500 PLN / balon duży (powyżej 3,5 m)

Prezentacja produktu lub firmy:

Prezentacja produktu lub firmy to specjalne wydarzenie podczas Targów. Odbywać się będzie według wyznaczonych wcześniej terminów. Czas trwania prezentacji – 30 minut.

Informacja o prezentacji zostanie zamieszczona w oficjalnym programie Targów oraz w materiałach redakcyjnych zapowiadających Targi we współpracujących z Organizatorem mediach.

Do negocjacji

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23%VAT.

Dodatkowe formy promocji

Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych:

Hostessa:

Ekspozycja bannera reklamowego:

Cena obejmuje zgodę na rozdawnictwo materiałów przez jedną osobę (2000 sztuk) na terenie przestrzeni targowej. Oferta dla osób nieposiadających swojego stoiska na Targach.

Dystrybucja materiałów reklamowych przez hostessę. Hostessa zapewniona przez Organizatora Targów.

Cena obejmuje ekspozycję bannera reklamowego na terenie hali Netto Arena.
UWAGA: maksymalna wielkość bannera to 6 m²

600 PLN / 2 dni

250 PLN / dzień

300 PLN / dzień

Ekspozycja balonu reklamowego:

Cena obejmuje ekspozycję balonu reklamowego na terenie hali Netto Arena.

300 PLN / balon mały (do 3,5 m)

500 PLN / balon duży (powyżej 3,5 m)

Prezentacja produktu lub firmy:

Prezentacja produktu lub firmy to specjalne wydarzenie podczas Targów. Odbywać się będzie według wyznaczonych wcześniej terminów. Czas trwania prezentacji – 30 minut.

Informacja o prezentacji zostanie zamieszczona w oficjalnym programie Targów oraz w materiałach redakcyjnych zapowiadających Targi we współpracujących z Organizatorem mediach.

Do negocjacji

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23%VAT.

Rzut hali

Kliknij, aby powiększyć plan areny.

Regulamin targów Pomerania Hunting&Outdoor
 1. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część umowy i obowiązują wszystkich uczestników Targów.
 2. Organizatorem Targów Pomerania zwanych dalej Targami jest Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. Władysława Szafera 3, 5, 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000497588, NIP: 1182097128, REGON: 147094040
 3. Targi odbędą się w dniu 25-27 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 18.00 na Hali Netto Arena.
 4. Wystawcą może być firma lub osoba prezentująca ofertę zaakceptowaną przez Organizatora Targów.
 5. Zakres tematyczny targów to: broń myśliwska, strzelecka i sportowa, optyka, biura polowań i turystyka kwalifikowana, amunicja, upominki i dekoracje myśliwskie, łucznictwo, literatura i prasa fachowa, , samochody i inne pojazdy, akcesoria i urządzenia myśliwskie, odzież myśliwska i sportowa, rymarstwo i kaletnictwo, meble, , domki drewniane, trofea myśliwskie , sprzęt sportowy i rekreacyjny, psy myśliwskie, sokolnictwo, jeździectwo oraz sprzęt jeździecki, kwatery myśliwskie, kulinaria oraz przedsiębiorstwa zajmujące się masarstwem.
 6. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest podpisanie przez Wystawcę wypełnionego formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy.
 7. Formularz Zgłoszenie Uczestnictwa-Umowa po kompletnym wypełnieniu i podpisaniu przez osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Wystawcy, należy przesłać pocztą e-mail na najpóźniej do dnia 16.01.2019 r.
 8. Wystawca rezygnując z udziału w Targach po dniu 15.01.2019 r. zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty ujętej w wyliczeniu należności w formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy.
 9. Zgłoszenia udziału będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
 10. Wystawca nie może przenosić prawa wynikającego z umowy na osoby trzecie.
 11. Po podpisaniu formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy. Organizator jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT dla Wystawcy i przesłania jej na podany w Zgłoszeniu Uczestnictwa-Umowy adres mailowy.
 12. Wystawca uiści opłatę za stoisko z w całości w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na poniższe konto bankowe Organizatora: mBank S.A. Nr rachunku: 2 1140 1010 0000 5488 4800 1001.Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z rezerwacją zamówionej powierzchni wystawienniczej. Niewpłacenie w/w kwot powoduje zerwanie niniejszej umowy i odsprzedanie zarezerwowanej powierzchni wystawienniczej stoiska. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.
 13. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści we właściwych terminach opłat za udział w Targach.
 14. W dniach 25-27 stycznia 2019 r. każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora. Wystawca nie może wykonywać montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy, pod rygorem zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek.
 15. Organizator Targów wszystkim Wystawcom udzieli informacji dotyczących zasad przebywania na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom drogą elektroniczną.
 16. Podczas imprezy targowej istnieje zakaz umieszczania reklam/ banerów/ roll-upów poza wykupionym terenem wystawienniczym. Umieszczenie materiałów reklamowych poza wyznaczony teren bez zgody Organizatora będzie dodatkowo płatne. Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000 zł.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w imieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca może zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do folderu w materiałach informacyjnych i reklamowych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i rozpowszechnione oraz za sprzedawane produkty w trakcie Targów przez Wystawcę.
 20. Organizator zapewnia całodobową ochronę hali widowiskowo-sportowej w czasie trwania Targów. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy, np. kradzież wyposażenia stoiska.
 21. Organizator odpowiada wyłącznie za działania wykonywane bezpośrednio przez niego, za działania wykonywane przez podmioty którym zlecono podwykonawstwo lub zleciły działania organizatorowi odpowiadają te podmioty w zakresie swoich działań.
 22. Fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania obrazu wymagają zgody Organizatora, a jeżeli dotyczą pojedynczych stoisk i eksponatów, wymagają również uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców.
 23. Pozostanie Wystawcy na terenie stoiska poza wyznaczonymi godzinami musi być bezwzględnie uzgodnione z organizatorem i może skutkować kosztami wynajęciem dodatkowej ochrony.
 24. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska; powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne lub bezpieczeństwa uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
 25. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w obiekcie Netto Arena przepisów administracyjnych, BHP i przeciwpożarowych.
 26. Zamawiający pozostawi stoisko i przedmioty przekazane do użytku na Targach w stanie nie pogorszonym. W przypadku stwierdzenia powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń zamawiający pokryje całkowite koszty związane z ich naprawą lub odtworzeniem.
 27. W przypadku, gdy Wystawca samodzielnie dokonuje zabudowy stoiska w hali własnym systemem lub aranżacji stoiska korzystając z wyposażenia dodatkowego Organizatora zobowiązany jest do dołączenia projektu stoiska wraz z kompletem dokumentów na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy oraz uzyskanie akceptacji Organizatora na realizację projektu.
 28. Ostateczny termin zmian w wyposażeniu dodatkowym upływa na 7 dni przed Targami. Wszelkie zmiany dokonywane po tym terminie, dotyczące wyposażenia dodatkowego, spowodują 20% wzrost ceny usługi. Zmiany te realizowane będą wg kolejności ich zgłaszania i w miarę możliwości materiałowych Organizatora.
 29. Każdy uczestnik targów ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych uczestników.
 30. W uzasadnionych przypadkach Organizator może, dla dobra Imprezy, ingerować w wystrój i wyposażenie stoiska (np.: zapobiegać niszczeniu stoiska usuwać przedmioty wydzielające nieprzyjemne zapachy, głośno emitujące dźwięki, itp.).
 31. Wystawca w chwili przyjazdu na Targi zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz dokona odbioru stoiska od Organizatora. Odbiór stoiska od Wystawcy następuje po zakończeniu Targów.
 32. W ramach zamówionej powierzchni, WYSTAWCA otrzyma od Organizatora Targów identyfikatory „WYSTAWCY”, które upoważniają ich posiadacza do bezpłatnego wchodzenia na teren Targów w czasie jej trwania. Identyfikatory przydzielane będą według następujących zasad:
  – stoisko o powierzchni 4 m² – 2 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni od 4 m² do 12 m² – 3 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni od 12 m² do 20 m² – 4 identyfikatory
  – stoisko o powierzchni powyżej 20 m² – 5 identyfikatorów
 33. W przypadku, gdy liczba należnych identyfikatorów okaże się niewystarczająca, Wystawca może domówić identyfikatory. Koszt dodatkowego identyfikatora wynosi 15 PLN + 23% VAT.
 34. Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, zdemontować stoisko oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu najpóźniej do ostatniego dnia demontażu stoiska. W przypadku nie wykonania Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
 35. Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska. nie usunięte przez uczestnika w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
 36. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – palenia tytoniu i używania otwartego ognia
  – eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z określonymi przez Organizatora
  – korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej
  – pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji
  – wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych
  – zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych
  – używania sprzętu pożarniczego do innych celów
  – umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i publiczności
 37. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  – materiałów wybuchowych
  – wyrobów pirotechnicznych materiałów pożarowo niebezpiecznych
  – napojów alkoholowych
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych
 38. Ponadto zakazuje się bez zgody organizatora wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  – znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  – posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
  – zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
  – osób co do których zachodzi podejrzenie prowadzenia działań szpiegostwa przemysłowego lub konkurencji.
 39. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 40. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  – sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie
  – legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
  – przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty
  – wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy
  – stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
  – ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 41. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 42. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
 43. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w przypadku niezadowalającego zainteresowania imprezą przez potencjalnych wystawców. W powyższej sytuacji Wystawca otrzyma zwrot wpłaconego czynszu na rzecz Organizatora.

Pobierz formularz zgłoszeniowy!

Pobierz formularz, wypełnij go i odeślij na nasz adres.

Służymy pomocą!

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną.

Adres

Netto Arena
Władysława Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

Zadzwoń

724 455 193

Napisz

targipomerania@szczecinarena.pl